Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden van Honoring Earth Retreats.

Artikel 1. Definities

De volgende definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Deelnemer: de natuurlijk persoon die deelneemt aan een Honoring Retreat.
 2. Factuurbedrag: het overeengekomen bedrag, vrijgesteld van btw.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die wordt gesloten tussen Honoring Retreats en een deelnemer.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst door Honoring Retreats aan deelnemer ter hand gesteld.
 3. Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomsten en/of algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien een voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de overeenkomst dan geldt de in de overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolg overeenkomsten.

Artikel 3. Aanmelden

 1. Aanmelding voor het Honoring Retreat geschiedt door inschrijving via de website www.honoringretreats.nl.
 2. Bij het aanmelden via de website www.honoringretreats.nl wordt de deelnemer doorgestuurd naar een veilige betaalomgeving. Op verzoek kan er een factuur worden toegestuurd. 
 3. De overeenkomst tussen Honoring Retreats en deelnemer komt tot stand nadat de deelnemer het volledige factuurbedrag aan ons heeft betaald.

Artikel 4. Annulering

Een aanmelding voor een activiteit kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Annuleringen kunnen gedaan worden door een e-mail te sturen naar: info@honoringretreats.nl.

In geval van annulering van een evenement van Honoring Retreats zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Bij annulering tot dertig (30) dagen voor de geplande evenementdatum wordt 75% van de ticketprijs terugbetaald.
 2. Bij annulering tussen de dertig (30) dagen en veertien (14) dagen voor de geplande evenementdatum wordt 50% van de ticketprijs terugbetaald.
 3. Bij annulering korter de veertien (14) dagen voor de geplande evenementdatum wordt er geen terugbetaling gedaan, wél kan de deelnemer zelf een vervanger regelen.
 4. Honoring Retreats behoudt zich het recht om aanmeldingen die ongeschikt of ongepast zijn te annuleren.
 5. Bij annulering door Honorting Retreats om gegronde redenen, zoals onvoldoende deelnemers, ziekte van een lid van het Honoring Retreats team of in geval van overmacht, wordt een alternatief geboden of wordt het reeds betaalde factuurbedrag terugbetaald.
 6. In geval van annulering door Honoring Retreats ontstaat er voor deelnemers géén recht op schadevergoeding.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Honoring Retreats is noch contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor lichamelijk en / of geestelijk letsel, blessures, diefstal en/of schade. Deelname aan alle activiteiten en het nuttigen van alle voeding is geheel voor eigen risico en rekening.
 2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van relevante informatie aan Honoring Retreats betreffende gezondheidsklachten, dieetwensen en/of allergieën.
 3. Als, om welke reden dan ook, Honoring Retreats toch aansprakelijk is, dan is Honoring Retreats dit enkel tot hoogte van het overeengekomen factuurbedrag.

Artikel 6. Privacy

 1. Honoring Retreats neemt de privacy van deelnemers zeer serieus en verwerkt persoonsgegevens enkel als vermeld in de privacyverklaring welke op te vragen is via info@honoringretreats.nl of in te zien via de pagina privacy verklaring.

Artikel 7. Copyrights

 1. Alle teksten op de website, in blogs, nieuwsbrieven en social media van Honoring Retreats, evenals activiteit materialen (tenzij expliciet vermeld) zijn het exclusieve eigendom van Honoring Retreats en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving.

Artikel 8. Conversiebeding

 1. Indien en voor zover een of meerdere bepalingen (of delen daarvan) van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietig en/of niet rechtsgeldig mochten blijken, dan blijven de overige bepalingen (of delen daarvan) onverminderd van kracht.

Artikel 9. Klachtenregeling

 1. Klachten van een deelnemer met betrekking tot de handelswijze en/of de invulling van de retreats door Honoring Retreats, dienen binnen veertien (14) dagen na evenementdatum per e-mail te worden gericht aan: info@honoringretreats.nl, waarna in onderling overleg gekeken zal worden naar wat gedaan kan worden om deze klacht te verhelpen.

Artikel 10. Rechtskeuze

 1. Op de overeenkomsten die Honoring Retreats met deelnemers aangaat is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Wil je meer informatie? 

Heb je aanvullende vragen over onze algemene voorwaarden? Neem dan contact op met het team van Honoring Retreats.